KAINUUN TYKISTÖ- JA HEITTIMISTÖKILTA RY:N SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kainuun Tykistö- ja Heittimistökilta ry ja kotipaikka on Kajaani. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta ja yleisesti lyhennettä KAITHK.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Killan tarkoituksena on maanpuolustustahdon vaaliminen Kainuun tykistörykmentin rekrytointialueella Kainuussa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Kilta edistää toiminta-alueensa epäsuoran tulen joukkojen henkilökunnan, varusmiesten ja vapaaehtoisessa asepalveluksessa olevien naisten palvelusmotivaatiota sekä vahvistaa jäsentensä keskeisenä yhdyssiteenä yhteydenpitoa Kainuun tykistörykmenttiin ja toiminta-alueensa maanpuolustusjärjestöihin. Kilta toimii Suomen virallisen turvallisuuspolitiikan periaatteiden mukaisesti.

Kilta kutsuu jäsenikseen näissä joukoissa palvelevia ja aiemmin palvelleita henkilökuntaa, varusmiehiä ja reserviläisiä, toiminta-alueensa epäsuorantulen henkilöstöä sekä henkilöitä, jotka haluavat tukea killan toimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta järjestää esitelmä-, tutustumis-, retkeily-, seminaari- ja perinnetilaisuuksia. Kilta tukee henkilökunnan, varusmiesten ja vapaaehtoisessa asepalveluksessa olevien naisten palvelusmotivaatiota erilaisilla retkeily- ja tutustumistapahtumilla sekä juhlatilaisuuksilla, palkitsemisilla perinnepäivinä, kotiuttamis-tilaisuuksissa ja aliupseerikurssien päätöstilaisuuksissa.

Kilta vaalii perinnejoukkojensa II/KTR 18 ja KRHK/JR31:n perinteitä sekä toiminta-alueensa maanpuolustusperinteitä ja sotahistoriallisia muistoja. Kilta kerää myös perinneaineistoa sekä julkaisee kiltaa ja perinnejoukkoja koskevia painotuotteita.

Toimintansa tukemiseksi kilta kerää jäsenmaksuja ja voi asianmukaisen luvan saatuaan harjoittaa kioskiliikettä, toimeenpanna arpajaisia ja keräyksiä sekä seminaari- ja juhlatilaisuuksia. Kilta voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet

Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy killan tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea killan tarkoitusta ja toimintaa.

Killan hallitus hyväksyy hakemuksesta varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä killan kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut killan toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta killan kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen killasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on kiltaan liittymällä sitoutunut.

Hallitus voi erottaa jäsenen killasta myös, jos hän on menettelyllään killassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kiltaa tai ei enää täytä laissa taikka killan säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Killan asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) muuta varsinaista jäsentä sekä neljä (4) henkilökohtaista varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, jäsensihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Valtuuskunnan puheenjohtajalla tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Hallituksen jäsen ja valtuuskunnan puheenjohtaja/varapuheenjohtaja voi etäosallistua hallituksen kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, joka tarjoaa reaaliaikaisen kuva- ja ääniyhteyden. Hallituksen kokous voidaan pitää myös kokonaan sähköisesti mikäli kaikki hallituksen jäsenet hyväksyvät tämän järjestelyn. Mahdollisuus etäosallistumiseen tai kokonaan sähköisesti pidettävä kokous on mainittava hallituksen kokouskutsussa. 

7. Valtuuskunta

Killan hallituksen ohjaavana ja tukea antavana elimenä toimii valtuuskunta. Killan syyskokous valitsee valtuuskunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja enintään kaksikymmentä (20) muuta jäsentä. Valtuuskunnan jäseneksi voidaan valita killan varsinainen jäsen tai kannattava henkilöjäsen. Valtuuskunnan toimikausi on kalenterivuosi. Valtuuskunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja kutsuu valtuuskunnan ja killan hallituksen yhteiseen tilaisuuteen kerran vuodessa.

8. Killan nimen kirjoittaminen

Killan nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

9. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Killan tilikausi on kalenterivuosi.   

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10. Killan kokoukset

Kilta pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Killan kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun killan kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) killan äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Killan kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Killan kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kiinteän omaisuuden hankinnasta ja myynnistä päättää hallituksen esityksestä killan kokous.

11. Killan kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava killan kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta killan kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä ja jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla.

12. Varsinaiset kokoukset

Killan kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Killan syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja neljä (4) muuta varsinaista jäsentä sekä neljä (4) henkilökohtaista varajäsentä

7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varatoiminnantarkastajaa

8. Valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään kaksikymmentä (20) muuta jäsentä

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli killan jäsen haluaa saada jonkin asian killan kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. Sääntöjen muuttaminen ja killan purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja killan purkamisesta on tehtävä killan kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai killan purkamisesta. Killan purkautuessa käytetään killan varat killan tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Killan tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


Killan rekisterinumero: 201.052

Sääntömuutos on rekisteröity: 07.12.2015